Bezrobocie w Polsce w 2013 roku


Bezrobocie w Polsce obecnie jest jeszcze wyższe niż przed ubiegłym rokiem. Niestety, nie oznacza to, że sytuacja w naszym kraju poprawiła się, ale że nasz kraj nadal trwa w stanie recesji.

Dane z PAP wykazują, że w 2013 roku stopa bezrobocia wyniosła 14,6 procent. To jedna z największych wartości od czasu tworzenia Unii Europejskiej. Odsetek młodych ludzi (16-24 lata) bez pracy wyniósł 3/4 ogólnej liczby bezrobotnych, co pokazuje, jak dotkliwy dla Polski może być ten problem.

Państwo polskie i rząd próbują poprawić sytuację na rynku pracy poprzez uruchomienie wielu programów i pośrednictwa. Jednak jak pokazuj miesięczne dane GUS, te działania nie przynosi satysfakcjonujących rezultatów. Tysiące Polaków są bezrobotne i brakuje im perspektyw zdobycia dobrze płatnego zatrudnienia.

Sytuacja trwa już kilka lat i aby zmienić obraz Polski na rynku pracy, potrzebna jest trudna reforma gospodarcza oraz jej skuteczne promowanie. Musimy także pamiętać o edukacji – codziennie tysiące młodych ludzi rocznie kończy szkoły średnie i wyższe ale tylko część z nich ma szanse na odpowiednio dobrze płatna pracę. Jest to poważny problem społeczny i dla rozwiązania go potrzebny jest nowy plan dla naszego kraju o utrzymaniu ekonomii i zmniejszeniu bezrobocia.

Bezrobocie w Polsce w 2013 roku było najniższe od kilkudziesięciu lat. Zgodnie z danymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia spadła po raz kolejny, z 12,5% do 11,9%. Wśród dorosłych Polaków ponad 2 miliony osób starało się o pracę.

Bezrobocie skupia się głównie na regionach wschodnich i południowo-wschodnich Polski. Centralna i północno-zachodnia część kraju jest bardziej opłacalna dla poszukujących pracy. Niestety, miejsca pracy są tam trudniejsze do znalezienia ze względu na mniejszy rynek.

Drugim regionem o wysokich stopach bezrobocia jest województwo warmińsko-mazurskie, gdzie 13,3% osób poszukuje pracy. Wartość ta jest niższa niż średnia narodowa, czyli 11,9%, ale jest ona jedną z najwyższych w całym kraju.

Polska odczuje też skutki globalnego odwrócenia cyklu koniunkturalnego. I choć obecnie cieszymy się dobrym poziomem bezrobocia, sytuacja może się zmienić w najbliższedniu latach. Aby zapobiec nawrotom bezrobocia, rząd powinien kontynuować inwestycje w programy społeczne oraz tworzyć nowe miejsca pracy.

Bezrobocie w Polsce w 2013 roku było wyższe niż w 2012 roku. Według szacunków, miało to na celu głównie spowodowane słabą koniunkturą gospodarczą.

Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Polsce za 2013 rok pokazują wyraźnie, że poziom bezrobocia odnotował stałe wzrosty. Według raportu Agencji Pracy Tymczasowej wyniosło ono następująco: styczeń – 11,6%, luty – 13,2%, marzec – 13,5%, kwiecień – 14,1%, maj – 14,9%, czerwiec – 14,8%, lipiec – 14,6%, sierpień – 15,2%,wrzesień – 15,3%.

Zgodnie z danymi GUS-u wynika również, że liczba bezrobotnych w Polsce narastała dosyć szybko przez cały 2013 rok. Na koniec grudnia zarejestrowanych było 931 tys. osób bezrobotnych.

Oprócz zmian poziomu bezrobocia, możemy również zauważyć inne trendy dotyczące rynku pracy. Szacuje się bowiem, że liczba osób posiadających pracę na podstawie umowy o pracę spadła a liczba umów cywilno-prawnych wzrosła.

Jak można się spodziewać po wysokim poziomie bezrobocia oraz innych tendencjach na rynku pracy, rosną też liczby ludności znajdujących się poniżej minimum egzystencji i borykających się z ubóstwem.

Z pewnością trzeba podjąć skuteczne działania naprawcze, aby przywrócić stabliizację i sprawiedliwość społeczną rynku pracy oraz poprawić sytuację na rynku – szczególnie dla osób o niższych dochodach i niskich kwalifikacjach